انواع سینی

سینی تک پرس خام سایز (4*23.5*23.5)


سینی سه پرس چاپ فلکسو تک رنگ سایز (3.8*27.5*44)


سینی تک پرس چاپ فلکسو تک رنگ سایز (4*23.5*23.5)


سینی دو پرس خام سایز (4*27*35)


سینی سه پرس خام سایز (4*27*44.5)


سینی تک پرس خام سایز (4*23.5*23.5)


سینی دو پرس آلومینیوم سایز (5*22*32)


سینی سه پرس آلومینیوم سایز (5*31*37.5)


سینی تک پرس با سرویس سایز (3.7*24*32)


سینی دو پرس فوم سایز (3.8*26.7*35.2)


سینی چهار پرس آلومینیوم سایز (5*37*37)


سینی سه پرس فوم سایز (3.8*27.5*44)

فهرست