انواع جعبه ساندویچ

جعبه ساندویچ کرافت خام سالنی


جعبه ساندویچی ایندربرد سالنی چاپ افست تکرنگ


جعبه ساندویچی ایندربرد سالنی چاپ افست تکرنگ


جعبه ساندویچ سفره ایی چاپ افست چهار رنگ سایز (6.5*8*31) 


جعبه ساندویچ سفره ایی چاپ افست چهار رنگ سایز (6.5*8*31)


جعبه ساندویچ سفره ایی کرافت چاپ افست تک رنگ سایز (8*8.5*31)


جعبه ساندویچ سفره ایی کرافت چاپ افست تک رنگ سایز (8*8.5*31)


جعبه ساندویچ کرافت چاپ افست چهار رنگ سایز (6.5*9.5*31)


جعبه ساندویچ کرافت چاپ سیلک تک رنگ سایز (8*8.5*32)


جعبه ساندویچ کشویی چاپ افست تک رنگ


جعبه ساندویچ فرنگی چاپ افست دورنگ سایز (8.5*8*32)


جعبه ساندویچ کرافت چاپ افست چهار رنگ سایز (6.5*9.5*31)


جعبه ساندویچ فرنگی چاپ افست چهار رنگ سایز (6.5*8*31)


جعبه ساندویچ سفره ای کرافت خام

فهرست